ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಬೈ-ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು